1. Bendrosios nuostatos
1.1 Kęstučio Becevičiaus individuali veikla pagal pažymą Nr. 956747 Papapuga.lt el. parduotuvė („Papapuga.lt“) saugo ir gerbia elektroninės parduotuvės vartotojų („Asmenys“) privatumą.
1.2 Asmuo – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) juridinis asmuo; 3) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
1.3 Ši privatumo politika, kartu su dokumentais, nurodytais šioje politikoje, numato pagrindus, kuriais Papapuga.lt kaupia, tvarko ir saugo asmens duomenis, kuriuos renka apie Asmenis arba kuriuos Papapugai.lt suteikia patys Asmenys („Politika“). Asmenys yra prašomi atidžiai perskaityti šią Politiką, tam, kad būtų teisingai suprastas Papapuga.lt požiūris ir praktika, susijusi su Asmenų duomenimis bei tai, kaip tokie duomenys bus tvarkomi.
1.4 Ši Politika taikoma visiems Asmenims, įskaitant ir Asmenis, kurie nėra prisiregistravę elektroninėje parduotuvėje, kiek tai neprieštarauja Pirkimo taisyklėms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams.

1.5 Asmenys yra laikomi susipažinusiais su šia Politika, kai užpildydami registracijos formą ar užsakymo formą pažymi, kad sutinka su Naudojimosi taisyklėmis, kurių neatskiriama dalimi yra ši Politika.

1.6 Asmenys gali atlikti pirkimo veiksmus prisiregistravęs prie www.papapuga.lt , taip pat neatlikęs registracijos.

1.6.1 Iš registracijos neatlikusio Asmens reikalaujama pateikti šiuos Asmens duomenis – vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pristatymo adresą. Asmuo yra atsakingas už savo Asmens duomenų teisingumą.
1.6.2 Asmenys, norintys registruotis www.papapuga.lt , privalo pateikti savo elektroninį pašto adresą ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Asmuo pats suveda savo duomenis – vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pristatymo adresą,  todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Asmeniui suteikiamas Vartotojo ID. Asmuo gali bet kuriuo metu:
1.6.2.1. koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Asmuo;
1.6.2.2 kreiptis į Papapuga.lt elektroninio pašto adresu info@papapuga.lt dėl Paskyros panaikinimo.

1.7 Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo tikslais, duomenų valdytoju yra laikoma Papapuga.lt el. parduotuvė.

 

2. Informacija, kurią papapuga.lt renka apie asmenis
2.1 Papapuga.lt gali rinkti ir tvarkyti šią informaciją apie Asmenis:
(a) informaciją, kurią Asmenys nurodo pildydami formas šioje elektroninėje parduotuvėje, adresu www.papapuga.lt („Svetainė“). Ši informacija apima informaciją, teikiamą pildant registracijos formą, registruojantis elektroninėje parduotuvėje, teikiant užsakymą, prenumeruojant naujienas, siunčiant pranešimus sistemoje ar kreipiantis dėl papildomų paslaugų suteikimo ar pranešant apie elektroninės parduotuvės sutrikimus. Papapuga.lt taip pat gali paprašyti užpildyti tam tikras formas, tam, kad Asmuo galėtų dalyvauti Papapugos.lt organizuojamuose konkursuose, akcijose bei žaidimuose;
(b) visas susirašinėjimas tarp Asmenų ir Papapuga.lt (tiek Svetainėje, tiek el. paštu);
(c) duomenys, susiję su sandoriais, sudaromais elektroninėje parduotuvėje bei Asmenų užsakymų įvykdymu;
(d) duomenys apie Asmenų naršymo elektroninėje parduotuvėje istoriją ir su tuo susijusius duomenis;
(e) Asmenų IP adresai.
2.2 Asmens duomenys renkami ir tvarkomi tik Politikos 4 dalyje numatytais atvejais 6 dalyje numatytais tikslais.
2.3 Asmens duomenys, susiję su elektronine prekyba, saugomi 2 (dvejus) metus nuo Asmens paskutinio prisijungimo prie elektroninės parduotuvės sistemos arba Asmens paskutinio pirkimo Svetainėje dienos.
2.4 Asmenų, pateikusių Svetainėje nurodytos formos užklausą, duomenys saugomi 1 (vienerius) metus) nuo paskutinio Asmens atlikto veiksmo (užklausos, atsakymo išsiuntimo ar kita).

2.5 Asmens duomenų, naudotinų tiesioginės rinkodaros tikslais, saugojimo trukmė – 5 (penkeri) metai nuo paskutinio prisijungimo prie elektroninės parduotuvės sistemos, o jeigu Asmuo nėra prisiregistravęs elektroninėje parduotuvėje – 5 (penkeri) metai nuo tokių duomenų pateikimo dienos.

 

3. Slapukai

3.1 Papapuga.lt elektroninėje parduotuvėje naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad būtų galima atskirti Asmenis nuo kitų elektroninės parduotuvės naudotojų. Tokiu būdu Papapuga.lt gali užtikrinti malonesnę patirtį Asmenims, naršantiems elektroninėje parduotuvėje bei tobulinti pačią elektroninę parduotuvę.

3.2 Slapukai tai mažos apimties tekstiniai failai, kurie su Asmens sutikimu, saugomi Asmens naršyklėje ar įrenginyje.
3.3 Papapuga.lt veikloje naudojami slapukai leidžia Papapugai.lt atpažinti ir suskaičiuoti lankytojus, leidžia matyti lankytojų veiksmus elektroninėje parduotuvėje, leidžia patobulinti elektroninės parduotuvės veikimą.
3.4. Asmuo, norėdamas naudotis www.papapuga.lt turiniu, iššokančiame informaciniame lange patvirtina, jog sutinka su slapukų naudojimu.

3.5 Asmuo gali ištrinti arba blokuoti slapukus, pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Atkreiptinas dėmesys, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), Asmeniui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi elektroninės parduotuvės funkcijų.

4. Asmens duomenų tvarkymo atvejai
Asmens duomenys gali būti tvarkomi, jei:
(a) Asmuo, naudodamasis Papapuga.lt Svetaine ir (ar) Papapuga.lt teikiamomis paslaugomis, suteikia Papapuga.lt informaciją apie save (išskyrus duomenų tvarkymo veiksmus, kuriems reikia atskiro Asmens subjekto sutikimo);
(b)  Asmuo duoda sutikimą;
(c) sudaroma arba vykdoma sutartis su Papapuga.lt, kai viena iš šalių yra Asmuo;
(d) siekiama apsaugoti Asmens esminius interesus;

(e) juos reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Papapuga.lt arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami Asmens duomenys, ir jei Asmens interesai nėra svarbesni.

 

5. Asmenų duomenų saugojimas
5.1 Visi Asmenų teikiami duomenys yra saugiai laikomi Papapuga.lt serveriuose. Visos mokėjimo operacijos yra šifruojamos. Tuo atveju, kai Asmenims yra suteikiami slaptažodžiai (arba kai Asmenys juos pasirenka patys), kurie įgalina Asmenis naudotis tam tikromis elektroninės parduotuvės funkcijomis, Asmenys yra patys atsakingi už slaptažodžių konfidencialumą. Papapga.lt maloniai prašo Asmenų neatskleisti ir nesidalinti slaptažodžiais su trečiaisiais asmenimis.
5.2 Jeigu Papapuga.lt kyla abejonių dėl Asmens pateiktų Asmens duomenų teisingumo, Papapuga.lt turi teisę sustabdyti šio Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti.

5.3 Nepaisant to, kad Papapuga.lt deda visas protingas pastangas tam, kad apsaugotų Asmenų duomenis, Papapuga.lt negali garantuoti saugaus duomenų perdavimo elektroninei parduotuvei. Bet kokios duomenų perdavimo procedūros yra atliekamos išimtinai Asmens rizika. Nuo duomenų gavimo momento, Papapuga.lt taiko itin griežtas Asmens duomenų apsaugos tvarkas bei technines ir organizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie Asmenų duomenų.

 

6. Asmenų duomenų naudojimas
6.1 Papapuga.lt naudoja Asmenų duomenis, tam, kad:
(a) užtikrintų, jog elektroninės parduotuvės turinys yra pateikiamas efektyviausiu ir tinkamiausiu Asmenims būdu;
(b) suteiktų Asmenims informaciją, prekes ar paslaugas, kurių Asmenys pageidauja arba, kurie galėtų sudominti Asmenis tuo atveju, jeigu Asmenys yra davę sutikimus būti informuoti šiuo tikslu;
(c) galėtų įvykdyti įsipareigojimus pagal sutartis, sudarytas su Asmenimis, įskaitant, bet neapsiribojant Asmens ir jo atstovų (kurių sutikimus Asmuo yra gavęs) duomenų teikimą Papapuga.lt pasirinktam bankui bei Banko mokėjimų portalo paslaugos techniniam teikėjui elektroninės prekybos tikslu, sutinkant, kad šie juos tvarkytų. Papapuga.lt informuoja, jog Asmenys turi teisę reikalauti apriboti Banko ir Mokėjimų portalo techninio teikėjo vykdomą Asmens duomenų tvarkymą;
(d) būtų sudaryta galimybė Asmenims naudotis interaktyviomis elektroninės parduotuvės funkcijomis, jeigu Asmenys to pageidauja;
(e) Asmenys būtų informuoti apie Papapuga.lt teikiamų paslaugų pakeitimus.
6.2 Asmenims, kurie prekių pardavimo metu arba specialioje formoje yra davę sutikimą jų duomenis naudoti rinkodaros tikslu, Papapuga.lt gali elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu) siųsti informaciją, susijusią su Papapuga.lt prekėmis ir paslaugomis. Tuo atveju, jeigu Asmuo nenori gauti tokių pasiūlymų, jis gali informuoti Papapuga.lt apie tokių pasiūlymų atsisakymą elektroniniu paštu info@papapuga.lt arba paspausdamas atitinkamą nuorodą bet kuriame Asmeniui jau išsiųstame pranešime apie pasiūlymus.
6.3 Asmenims, kurie nėra suteikę savo kontaktinių duomenų prekių pardavimo metu, Papapuga.lt pasiūlymai elektroninėmis priemonėmis bus siunčiami tik tuo atveju, jeigu Asmenys yra aiškiai davę sutikimą tokiam jų duomenų tvarkymui.
6.4 Sutikimą gauti Papapuga.lt pasiūlymus, kaip tai nurodyta šios Politikos 6.2 ir 6.3 punktuose, Asmenys gali išreikšti:
(a) pažymėdami atitinkamą pasirinkimą Prekių užsakymo teikimo metu;
(b) prenumeruodami Papapuga.lt naujienlaiškį.
7. Informacijos atskleidimas
7.1  Papapuga.lt turi teisę atskleisti Asmenų duomenis trečiosioms šalims, kai tai būtina, siekiant įvykydti/pristatyti Asmens užsakymą. Asmens duomenys perduodami Papapuga.lt pasirinktoms logistikos kompanijoms (Omniva, Lietuvos Paštas) bei bankinėms institucijoms (Swedbank AB).
7.2  Asmens duomenys gali būti atskleisti Valstybinėms Institucijoms tais atvejais, kai to reikalauja LR Teisės aktai.

 

8. Asmenų teisės
8.1  Asmenys turi teisę kreiptis į Papapuga.lt ir atsisakyti jų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros bei rinkodaros tyrimų tikslais. Papapuga.lt informuoja Asmenis (prieš rinkdama duomenis) apie galimą jų naudojimą tiesioginės rinkodaros tikslais arba galimą jų atskleidimą tretiesiems asmenims.
8.2 Norėdamas pasinaudoti savo teise atsisakyti savo duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, Asmuo turi pasirinkti atitinkamą nuorodą siunčiamuose tiesioginės rinkodaros pasiūlymuose arba susisiekti su Papapuga.lt elektroninio pašto adresu info@papapuga.lt ir pranešti apie savo atsisakymą.
8.3 Asmenys turi teisę:
(a) būti informuoti apie jų duomenų tvarkymą;
(b) pateikę užklausą Papapuga.lt, elektroninio pašto adresu info@papapuga.lt gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per pastaruosius 1 (vienerius) metus. Informacija Asmenims pateikiama jų nurodytais elektroninio pašto adresais ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo Asmenų kreipimosi pateikti tokius duomenis dienos.
(c) pateikus užklausą info@papapuga.lt reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmenų duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Asmuo nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs ar tvarkomi neteisėtai ir nesąžiningai. Papapuga.lt nedelsiant praneša Asmeniui apie jo prašymu atliktą arba neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.

8.4 Asmenų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt.

 

9. Politikos pakeitimai

Bet kokie šios Politikos pakeitimai bus pateikiami šioje Politikoje ir, tam tikrais atvejais, apie juos Asmenys bus informuojami elektroniniu paštu.

 

10.  Kontaktinė informacija
Asmenų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Politika, pateikiami elektroninio pašto adresu  info@papapuga.lt